Przedmiot działania i funkcje

Cele i zadania Szkoły określone Statutem: 

Nadrzędną ideą Szkoły jest dobro ucznia.
Głównym celem Szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

Działalność dydaktyczno-wychowawcza oraz działalność organów Szkoły i organizacji działających na terenie Szkoły prowadzona jest w zgodzie z przepisami prawa i zasadami pedagogiki.
Szkoła stwarza warunki do organizowania i realizowania imprez kulturalnych i edukacji w obszarze kultury na rzecz społeczności szkolnej i środowiska.

Realizacja celów Szkoły, może być wspierana na warunkach uzgodnionych z Dyrektorem przez osoby prawne i fizyczne, instytucje i organizacje.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.


Opublikował: Tomasz Kozłowski
Publikacja dnia: 13.05.2020, 00:31
Dokument oglądany razy: 143
Podpisał: Tomasz Kozłowski
Dokument z dnia: 13.05.2020