Status prawny

Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu jest szkołą publiczną działającą na podstawie:

  • ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)
  • uchwały nr LVI/835/2006 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego o przejęciu od Powiatu Jeleniogórskiego zadania polegającego na prowadzeniu ZSLiMS w Karpaczu z dniem 1.09.2006 r.
  • ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.)
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością Szkoły jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:

  • Liceum Ogólnokształcące
  • Technikum kształcące w zawodach: technik hotelarstwa, kucharz
  • Szkoła Mistrzostwa Sportowego (realizująca podstawę programową dla liceum ogólnokształcącego), prowadzi szkolenie sportowe w dyscyplinach: narciarstwo biegowe, saneczkarstwo lodowe.

W skład Zespołu wchodzą również: internat i hala sportowa. Szkoła posiada stołówkę.


Opublikował: Tomasz Kozłowski
Publikacja dnia: 13.05.2020, 00:22
Dokument oglądany razy: 210
Podpisał: Tomasz Kozłowski
Dokument z dnia: 13.05.2020